Regulamin konkursu „Zwierzak za kierownicą” – IV edycja

 

§ 1 Organizator 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja im. Mariana Bublewicza.
2. Patronaty nad konkursem objęli:
- Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

4. Ambasadorami konkursu są:

- Grzegorz Kasdepke – autor książek dla dzieci i młodzieży, słuchowisk radiowych, scenariuszy programów telewizyjnych;
- Tomasz Samojlik – adiunkt w Zakładzie Biogeografii, Instytut Biologii Ssaków PAN, popularyzator wiedzy przyrodniczej;
- Rafał Sonik - wielokrotny mistrz Polski w sportach motorowych w kategorii quadów, pierwszy Polak na podium Rajdu Dakar;
- Michał Rusinek – literaturoznawca, poeta, autor zabawnych limeryków, prowadzi Fundację Wisławy Szymborskiej;
- Adam Wajrak - dziennikarz, popularyzator wiedzy z zakresu przyrody i ekologii;
- Kajetan Kajetanowicz - Mistrz Polski w Rajdach Samochodowych;
- Wojciech Chuchała - Mistrz Polski w Rajdach Samochodowych 2013;

- Maciej i Jakub Kot - skoczkowie narciarscy.

§ 2 Cele Konkursu

Celami konkursu są:
1. Rozpowszechnianie wśród dzieci ubranej w humorystyczną formę wiedzy o bezpiecznych zachowaniach na drodze, obowiązujących wszystkich uczestników ruchu drogowego, oraz wiedzy o ochronie przyrody.
2. Propagowanie prawidłowych zachowań na drodze poprzez działania z wykorzystaniem wiersza rymowanego lub limeryku oraz wizualnych technik komunikowania się: obrazu, piktogramu, gestu.
3. Ukazywanie przyrody jako naturalnego źródła komunikacji pozawerbalnej poprzez użycie postaci zwierząt do odzwierciedlenia ludzkich cech i zachowań.
4. Promowanie polskich parków narodowych, a w szczególności Białowieskiego Parku Narodowego.
5. Upowszechnianie bezpiecznych zachowań na drodze poprzez nabywanie nowych umiejętności podczas warsztatu bezpiecznej jazdy quadem.
6. Zwrócenie uwagi, poprzez wykonanie odpowiednich prac plastycznych lub literackich, na kwestie: 
- zachowania dostosowanej do warunków jazdy prędkości pojazdu,
- trzeźwości za kierownicą,
- udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
- niepisania smsów podczas prowadzenia pojazdu, 
- rozmów telefonicznych przez zestaw słuchawkowy lub głośnomówiący,
- jazdy w kasku na motorze, 
- zapinania pasów na tylnym siedzeniu,
- dbałości o stan techniczny pojazdu.
7. Popularyzowanie troski o poprawność językową oraz korzystanie z form grzecznościowych w komunikacji międzyludzkiej.

§ 3 Zakres tematyczny Konkursu
1. Zakres tematyczny Konkursu obejmuje:
a) Przedstawienie propozycji i wyobrażeń dotyczących bezpiecznych zachowań na drodze. Literackie lub plastyczne zilustrowanie idei, że wszyscy dbamy o bezpieczeństwo własne i innych poruszających się po drodze, a kierowcy, piesi, rowerzyści i motocykliści są jedną drużyną, która razem gra o wspólne zwycięstwo. Kieruje się w tym sześcioma zasadami, będącymi priorytetami Światowej Dekady Działań Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, obowiązującej w 93 krajach na mocy rezolucji ONZ z 2009 r. Priorytetami tymi są:
1) Bezpieczna prędkość.
2) Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, tj. pieszych, rowerzystów i motocyklistów.
3) Trzeźwość za kierownicą.
4) Dobry stan techniczny pojazdów.
5) Udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
6) Społeczna użyteczność edukacji komunikacyjnej skierowanej do osób w każdym wieku.
b) Ukazanie zamieszkujących w Polsce zwierząt, które stają się głównymi bohaterami wierszy, limeryków i innych prac.
c) Zaprezentowanie zasad poruszania się po terenach atrakcyjnych przyrodniczo różnymi pojazdami, zgodnych z hasłem: „Daj przyquad – nie niszcz lasów!”

§ 4 Warunki uczestnictwa
1. W Konkursie mogą uczestniczyć - indywidualnie lub w grupie - dzieci w wieku przedszkolnym, klasy uczniów szkół podstawowych oraz młodzież powyżej 15 roku życia z całej Polski.
2. Uczestnicy startują w Konkursie w czterech kategoriach:
a) kategoria I – obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym,
b) kategoria II – obejmuje uczniów klas I-III szkół podstawowych,
c) kategoria III – obejmuje uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
d) kategoria IV – obejmuje młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

3. Konkurs odbywa się w dwóch odsłonach:
a) literackiej – zadanie uczestników polega na napisaniu limeryku lub krótkiego wierszyka, rymowanki, opowiastki.
b) plastycznej – zadanie uczestników polega na wykonaniu dowolną techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, collage, itp.) plakatu lub innej pracy plastycznej.
4. Każda grupa może zgłosić dowolną liczbę prac.

§ 5 Sposób przesyłania prac
1) Uczestnicy dokonują zgłoszenia pracy konkursowej za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Konkursu: www.zwierzakzakierownica.eu.
2) Zgłoszenie pracy literackiej polega na wpisaniu tekstu w przeznaczonym do tego celu oknie formularza. Zgłoszenie pracy plastycznej polega na wczytaniu – za pomocą formularza – pliku graficznego w formacie .JPG, zawierającego uprzednio zeskanowaną pracę.
3) Każde zgłoszenie pracy musi zawierać dane uczestników wyszczególnione w formularzu.

§ 6 Przebieg Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się we wrześniu 2015 r. i kończy się 8 czerwca 2016 r. (ostatni dzień zamieszczania prac).
2. Lista finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zwierzakzakierownica.eu. Dodatkowo zostaną oni powiadomieni drogą elektroniczną.
3. Uroczysty finał i wręczenie nagród nastąpi 16 czerwca 2016 r. (czwartek) w Nidzicy podczas Tygodnia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.


§ 7 Organizacja i wyłonienie zwycięzców Konkursu
1. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów oraz ich przedstawicieli ustawowych na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, w skład którego wchodzą Ambasadorowie konkursu.
3. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny prac konkursowych.
4. Rozstrzygnięcie Jury Konkursu jest ostateczne – od jego werdyktu nie przysługuje odwołanie.

§ 8 Nagrody 
1. Główną nagrodą dla laureatów konkursu jest "nagroda niespodzianka".
2. Prace biorące udział w Konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej www.zwierzakzakierownica.eu.

§ 9 Uwagi dodatkowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zwierzakzakierownica.eu.
2. Prace, które nie spełniają wymogów regulaminu nie będą brane pod uwagę.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych, w całości lub w części, w celach promocyjnych – m.in. poprzez ich publikację w materiałach informacyjno-promocyjnych (albumy, plakaty, broszury oraz wszelkie inne wydawnictwa) oraz prezentację w formie wystawy, na co niniejszym uczestnicy wyrażają zgodę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
5. W przypadku pytań dotyczących Konkursu uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości wysyłanych przez profil "Zwierzak za Kierownicą" zamieszczony na portalu społecznościowym Facebook.

Kontakt Regulamin Linki Galeria Konkurs

Develop Design - strony internetowe